Politika kvality

  1. Zabezpečovať požadovanú úroveň spokojnosti našich zákazníkov, od ktorej závisí existencia a rozvoj našej organizácie.
  2. Chceme stavať kvalitne s cieľom splnenia požiadaviek našich zákazníkov a minimalizovania počtu reklamácií.
  3. Motivovať zamestnancov k zvyšovaniu výkonnostizlepšovaniu kvality realizovaných činností.
  4. Sústavné vzdelávanie zamestnancov je nevyhnutným predpokladom zlepšovania riadenia organizácie a zvyšovania kvality našich produktov.
  5. Vytvárať a poskytovať potrebné zdroje na funkčnosť systému manažérstva kvality a jeho neustále zlepšovanie.

Stavba – krása, radosť, spokojnosť.

Zlatá rybka, realizácia Širila